Bạn đang muốn tìm nhà cung cấp Dịch vụ & Giải pháp?

  • Liên kết với chúng tôi

Giải pháp hệ thống quản lý dự án xây dựng

EPT-CPM là phần mềm quản lý dự án xây dựng trên nền tảng web và mobile, hỗ trợ các công việc trong quản lý dự án xây dựng như quản lý dự án, gói...

Giải pháp hệ thống quản lý chung cư, tòa nhà

EPT-SBM là phần mềm quản lý dự án chung cư trên nền tảng web và mobile, hỗ trợ các công việc trong quản lý dự án chung cư như quản lý khu đô thị, tòa...

Giải pháp hệ thống quản lý phòng khám

EPT-MCM là phần mềm quản lý phòng khám trên nền tảng web, deskhop và mobile, hỗ trợ các công việc trong quản lý dự án phòng khám như quản lý đăng ký...

Giải pháp hệ thống quản lý hội nghị, hội thảo

EPT-CSM là phần mềm quản lý hội nghị, hội thảo trên nền tảng web và mobile, hỗ trợ các công việc trong quản lý hội nghị, hội thảo như quản lý thông...